Reklamačný poriadok

Riešenie reklamácie:

Reklamácia nie je príjemná záležitosť, tak Vám ju aspoň uľahčíme v jej riešení. Reklamáciu vyriešime v čo najkratšom termíne k Vašej spokojnosti. Prosím Vás stiahnite si do počítača reklamačný list - vyplňte ho a následne pošlite mailom na reklamace@nabytek-eno.cz vrátane fotiek vady (2 až 3 fotky) – uľahčí to riešenie reklamácie. Prosím reklamačný list, musí být poslán ve formátu Word, tak jak je na našich stránkách, jinak nemůžeme přijmout vašu reklamáciu. Upozorňujeme, že nemusí být vlastnoručně podepsaný. Děkujeme za pochopenie.

 

Online formulář

Po vyplnění reklamačného protokolu Vás budeme kontaktovat s řešením Vaší reklamace.

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti NÁBYTOK-ENO, s.r.o.

I.Všeobecnéustanovenia

1. Tento uvedený reklamačný poriadok dopĺňa práva a povinnosti zmluvných strán pre nákup v internetovom obchode www.nabytok-eno.sk (ďalej v texte len "Reklamačný poriadok"). Jedná sa teda predovšetkým o práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou NÁBYTOK-ENO, s.r.o, IČO: 283 01 251, so sídlom Bzenci, Dělnická 414, PSČ: 696 81, ako predávajúcím na jednej strane a kupujúcím internetového obchodu www.nabytok- eno.sk na strane druhej. Dodacie podmienky sú aj vedľa reklamačného poriadku (ďalej v texte len "Reklamačný poriadok"), súčasťou Obchodných podmienok (ďalej v texte len "Obchodné podmienky").
2. Predávajúci prehlasuje, že v internetovom obchode www.nabytok-eno.sk poskytuje rovnaké podmienky pre uplatňovanie reklamácií, aké sú platné v ktorejkoľvek bežnej predajni, a ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď kupujúci spotrebiteľ alebo kupujúci podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho podnikateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

II. Uplatnenie reklamácie

1. Spotrebiteľ či Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne ​​prostredníctvom emailu - reklamace@nabytek-eno.cz a to tak, že v predmete emailu uvede - REKLAMÁCIA - FA (číslo). Ďalej vyplní nad Reklamačným poriadkom pripojenie tlačivo na stiahnutie s názvom REKLAMAČNÝ LIST, a v tomto liste vyplní všetky predpísané údaje a ďalšie náležitosti uvedené v reklamačnom liste.

III. Podmienky a vybavenie reklamácie

1. Pri uplatnení reklamácie musí Spotrebiteľ či Kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží Spotrebiteľ či Kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. Kúpna zmluva).
2. Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má Spotrebiteľ či Kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví Spotrebiteľ či Kupujúci na mieste s prepravcom písemný zápis o reklamácii tovaru.
3. Pri uplatnení reklamácie na vadu tovaru je Predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú môže Predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť Spotrebiteľovi či Kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch zmluvných strán.
4. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú postupuje Predávajúci nasledujúcim spôsobom:
Odstráni na svoje náklady zistenú vadu. Vadu odstráni bez zbytočného odkladu a s náležitou starostlivosťou, najneskôr však do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie. Ak tovar nebol ešte použitý, môže Predávajúci podľa svojho uváženia tovar vymeniť. V prípade, že je vadná len súčasť tovaru, má Spotrebiteľ či Kupujúci právo na výmenu tejto súčasti a nie celého tovaru. Predávajúci vadnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu, ak sa na opravenom tovare vada vyskytne opätovne, alebo pre väčší počet vád nemožno tovar riadne užívať.
5. Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u Predávajúceho Spotrebiteľom či Kupujúcim uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol Spotrebiteľ či Kupujúci tovar riadne užívať.

Ve Bzenci, dne 1. ledna 2014

NÁBYTEK-ENO, s. r. o.

Menu
Česky