Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti NÁBYTOK-ENO, s.r.o.

 1. Sme spoločnosť NÁBYTOK-ENO, s.r.o., sídlime Dělnická 414, 696 81 Bzenec, IČO: 283 01 251, sme zapísaní v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 59718 ("my"), a predávame široké spektrum nábytku ("tovar") v e-shope na adrese www.nabytok-eno.sk ("Nábytok-ENO", "e-shop"). Tieto reklamačné podmienky sú súčasťou našich obchodných podmienok, ktoré nájdete tu. Tieto reklamačné podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú v prípade vášho nákupu tovaru na našom e-shope.
 2. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar:
  a. má vlastnosti, ktoré sme si dohovorili alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru očakávať, hodí sa k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame;
  b. zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ak bola určená;
  c. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  d. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie nezodpovedáme.
 4. Ak ste spotrebiteľom, môžete tovar reklamovať po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak nie ste spotrebiteľom a nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti, máte právo reklamovať tovar po dobu 12 mesiacov od prevzatia tovaru.
 5. Ak bolo vaše tovar už v oprave, predlžuje sa doba na uplatnenie reklamácie o dobu, po ktorú bolo vaše tovar v oprave. V prípade dodania úplne nového tovaru v rámci reklamácie začína plynúť aj nová doba pre uplatnenie reklamácie.
 • Ako reklamovať?
 1. Reklamácia nie je príjemná záležitosť, snažíme sa preto vám ju aspoň uľahčiť v jej riešení. Pre najľahšie uplatnenie reklamácie môžete využiť náš online formulár dostupný tu.


  Po vyplnení reklamačného protokolu Vás budeme kontaktovať s riešením Vašej reklamácie.

 2. Priložte fotky vady, fotiek môže byť viac, ideálne z viacerých uhlov, tak, aby sme čo najlepšie mohli vadu posúdiť. Ak bol poškodený aj obal, priložte fotky poškodeného obalu.
 3. Ak z akéhokoľvek dôvodu nechcete využiť online formulár, môžete nám reklamáciu zaslať listom na adresu NÁBYTOK-ENO, s.r.o., Dělnická 414, Bzenec. Priložte fotky vady, fotiek môže byť viac, ideálne z viacerých uhlov, tak, aby sme čo najlepšie mohli vadu posúdiť. Ak bol poškodený aj obal, priložte fotky poškodeného obalu.
 4. K reklamácii uveďte aspoň:
  a. vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie;
  b. preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).
 5. Vo väčšine prípadov sa s vami spojíme a dohodneme príchod nášho servisu. Vo výnimočných prípadoch nám po predošlej dohode môžete chybný tovar zaslať alebo doviezť spolu s reklamačným listom na adresu NÁBYTOK-ENO, s.r.o., Dělnická 414, Bzenec. V takom prípade za váš tovar odpovedáme až v momente, kedy je k nám doručené - za vady vzniknuté prepravou nezodpovedáme. Tovar musí v každom prípade byť vhodne zabalený (aby nedošlo k jeho poškodeniu), musia byť čisté a kompletné.
 6. Pri uplatnení reklamácie od nás obdržíte potvrdenie - reklamačný protokol, kde je uvedené, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.
 • Spôsoby vyriešenie reklamácie
 1. Podľa svojej voľby môžete požadovať u vady, ktorá je dôležitá:
  c. dodanie nové alebo chýbajúce veci;
  d. bezplatnú opravu;
  e. primeranú zľavu; alebo
  f. vrátenie ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
 2. U vady, ktorá je nepodstatná, máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
 3. Dajte nám pri uplatnení reklamácie vedieť, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolíte si svoje právo z podstatnej vady včas, máte práva rovnaká ako pri nepodstatné vade.
 4. Ak preukážeme, že ste pred prevzatím o chybe tovaru vedeli alebo ju sami spôsobili, nemusíme vášmu nároku vyhovieť.
 5. Zľavnený tovar nemožno reklamovať z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 • Vybavenie reklamácie
 1. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní (ak ste spotrebiteľom), ak sa s vami nedohodneme na dlhšej lehote. Poskytneme vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, o prípadnom vykonaní opravy, o dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodníme, prečo reklamáciu zamietame.
 2. Ak ste spotrebiteľom, potom vám náklady, ktoré vynaložíte na reklamáciu, preplatíme (a to najnižšie možné náklady). O preplatenie týchto nákladov nás požiadajte bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie reklamácie. Upozorňujeme však, že vyššie uvedené sa týka iba výnimočných prípadov, kedy ste nám tovar po predošlej dohode k reklamácii zaslali alebo sami doviezli. Vo väčšine prípadov totiž reklamácie riešime prostredníctvom príchodu servisného technika, ktorý k vám príde na naše náklady a vy teda nič nehradíte (žiadne náklady na reklamáciu nevynakladáte).
 • Ak ste spotrebiteľom
 1. Máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K tomu sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Riešenie sa začne len na váš návrh, a to v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s nami. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás uplatnil svoje právo prvýkrát. Začať mimosúdne riešenie sporu ide aj online prostredníctvom platformy ODR dostupné tu: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ve Bzenci, dne 21. prosince 2020

NÁBYTEK-ENO, s. r. o.

Menu
Česky